• IP PBX
  • IP Phones
  • VoIP Gateways
11,300.00 KSh 10,175.00 KSh 10175.0 KES
49,700.00 KSh 44,725.00 KSh 44725.0 KES
14,150.00 KSh 12,725.00 KSh 12725.0 KES
13,425.00 KSh 12,075.00 KSh 12075.0 KES
10,825.00 KSh 9,750.00 KSh 9750.0 KES
8,625.00 KSh 7,775.00 KSh 7775.0 KES
8,075.00 KSh 7,275.00 KSh 7275.0 KES