O2 | S2 | SO Modules

  • GSM | 3G | 4G Modules
  • O2 | S2 | SO Modules
  • ISDN
  • Expansion Cards
27,450.00 KSh 24,700.00 KSh 24700.0 KES
11,600.00 KSh 10,450.00 KSh 10450.0 KES
11,275.00 KSh 10,150.00 KSh 10150.0 KES
10,550.00 KSh 9,500.00 KSh 9500.0 KES